Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

POLICIJA ŠTITILA BUDUĆEG KOLEGU?

POLICIJA ŠTITILA BUDUĆEG KOLEGU?

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je policija u Bijelom Polju neblagovremeno postupala u slučaju trinaestogodišnjeg dječaka kojeg su dva punoljetna mladića, prema riječima njegovog roditelja, zlostavljali i uznemiravali.

Roditelj dječaka E. H. tvrdio u pritužbi ombudsmanu, “Vijestima” i nadležnim organima da je policija neblagovremeno postupala kako bi se jednom od prijavljenih omogućilo zaposlenje u policiji jer je u međuvremenu i primljen na konkurs Policijske akademije.

Svoje tvrdnje potkrijepio je činjenicom da je policija protiv njega, umjesto u zakonskom roku od 60 dana, podnijela prekršajnu prijavu četiri mjeseca kasnije, zbog čega je sud odbacio zahtjev.

Prijavljeni M. M. primljen je na konkurs Policijske akademije 28. decembra prošle godine, a dan kasnije protiv njega je sa zakašnjenjem od skoro pet mjeseci, policija podnijela prekršajnu prijavu.

Zaštitnik u ovom dijelu nije mogao dati konačnu ocjenu, zbog nemogućnosti da utvrdi sve relevantne činjenice, pa je uputio roditelja na mogućnost podnošenja krivične prijave osnovnom tužilaštvu u tom gradu.

POLICIJA ŠTITILA BUDUĆEG KOLEGU?

Roditelj je u pritužbi Zaštitniku naveo da su dva punoljetna muškarca više puta zlostavljala njegovo dijete i da je sve prijavio Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje, ali da policiju nije reagovala na prvu prijavu, dok je na drugu preduzela mjere tek nakon četiri mjeseca. Tvrdio je i da ga je policija obavijestila da su tim osobama izrekli mjeru upozorenja i postupili suprotno propisima, prije svega Zakonu o unutrašnjim poslovima, kao i da je policija motivisana da u vrijeme konkursa za službenike policije ne procesuira napadače na njegovo dijete, što je za posljedicu imalo zaposlenje jednog od njih i odbijanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje u toj opštini.

Roditelj maloljetnika smatra da je djetetu nanesena nenadoknadiva šteta. Tvrdi da su dvojica muškaraca 4. avgusta prošle godine išli vozilom put djeteta i tom prilikom mu uputili psovke i prijetnje, a slučaj je policiji prijavljen istog dana, kada je trinaestogodišnjak u prisustvu roditelja i saslušan u policiji.

Navodni napadači u policiji su saslušani četiri dana kasnije, a 9. avgusta je o slučaju upoznat i dežurni tužilac, koji se izjasnio da nema krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

OB Bijelo Polje u izjašnjenju Zaštitniku navode da su utvrdili da je potrebno prikupiti obavještenja od lica koje bi mogao pružiti korisna saznanja, ali da on nije bio dostupan službenicima sve do 18. decembra. Tvrdili su da su krajem decembra obavili dodatne konsultacije sa dežurnim tužiocem i da se nakon sagledavanja predmeta izjasnio da u slučaju nema elemenata krivičnog djela, pa su dan kasnije, 29. decembra, podnijeli prekršajnu prijavu protiv M. M.

Iz policije navode da je Sud za prekršaje dostavio rješenje kojim se odbacuje zahtjev, jer nije podnesen u roku od 60 dana od saznanja za prekršaj, pa su krajem januara uložili žalbu Višem sudu za prekršaje u Podgorici. Viši sud u aprilu ove godine odbio je žalbu kao neosnovanu.

Zaštitnik je ocijenio da pritužba ukazuje na nezakonito postupanje policijskih službenika koje je za posljedicu imalo kršenje prava djeteta.

U mišljenju koje potpisuje zamjenica Zaštitnika Mirjana Radović navodi se da pravo na pravično suđenje predviđa pravo na pristup sudu i pravo na postupak odgovarajućeg kvaliteta.

POLICIJA ŠTITILA BUDUĆEG KOLEGU?

“Iz dostavljenog izjašnjenja proističe da Sud za prekršaje nije meritorno odlučivao, odnosno da nije utvrđivao postojanje odgovornost postupajućeg službenika imajući u vidu da je predmetni zahtjev odbačen jer nije podnešen u roku od 60 dana od saznanja za prekršaj i učinioca shodno članu 156 stav 1. tačka 1 Zakona o prekršajima, već nakon 4 mjeseca i 20 dana”, navodi se u mišljenju.

U konkretnom slučaju, zaključuje se u mišljenju, neblagovremenim postupanjem policijskih službenika, podnosilac pritužbe je onemogućen da Sud za prekršaje, u zakonom predviđenom postupku, meritorno odluči o postojanju odgovornosti policijskog službenika u odnosu na njegovo maloljetno dijete.

“Za drugačiji zaključak nijesu od uticaja navodi iz izjašnjenja OB Bijelo Polje iz kojih proističe da su policijski službenici ocijenili da je neophodno prikupiti obavještenja od učesnika događaja koji bi mogao pružiti korisna saznanja u cilju potvrđivanja navoda prijave, pri činjenici da se prethodno i blagovremeno dežurna tužiteljka izjasnila da u konkretnom slučaju nema elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te pri činjenici da je OB Bijelo Polje moglo blagovremeno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje i istovremeno dati predlog o dokazima koje treba izvesti, uključujući predlog za izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka, shodno Zakonu o prekršajima”, zaključuje se u mišljenju.

POLICIJA ŠTITILA BUDUĆEG KOLEGU?

Zaštitnik je preporučio Upravi policije, odnosno OB Bijelo Polje da ubuduće postupa u skladu sa odredbama Zakonom o unutrašnjim poslovima kojima se propisuje da se vršenje policijskih poslova zasniva na načelima demokratskog društva i to zakonitosti, profesionalizma, depolitizacije, saradnje, srazmjernosti u primjeni ovlašćenja, efikasnosti, nepristrasnosti, nediskriminacije, blagovremenosti, integriteta i hijerarhijske podređenosti. Takođe, preporučili su da dosljedno postupaju u skladu sa odredbama člana 153 I 154 Zakona o prekršajima kojima se propisuje rok za pokretanje postupka nadležnom sudu, kao i sadržaj zahtjeva.

Roditelj dječaka se zbog postupanja policije žalio i ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću. U pismu je naveo da je njegovo dijete prvi put napadnuto u maju 2023, a zatim u avgustu, tražeći da se utvrdi odgovornost policijskih službenika jer su, tvrdi, preduzimanjem ovlašćenja koja im nepripadaju, a primjenjujući ovlašćenja za koja imaju zakonsko uporište na pogrešan način, nanijeli nenadoknadivu štetu djetetu.

Izvor: ND Vijesti

Ana Komatina