Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

JANUAR 2017. GODINE ZMAJ IZ ĐALOVIĆA PEĆINE, JANUAR 2023. LIČI NA JESEN, PROLEĆE

JANUAR 2017. GODINE ZMAJ IZ ĐALOVIĆA PEĆINE, JANUAR 2023. LIČI NA JESEN, PROLEĆE

Januar 2017 . Godine ostaće upamćen Bjelopoljcima kao mjesec u kojem su na gradskom trgu imali gosta, sniježnu skulpturu nazvanu “Zmaj iz Đalovića pećine”.

JANUAR 2017. GODINE ZMAJ IZ ĐALOVIĆA PEĆINE, JANUAR 2023. LIČI NA JESEN, PROLEĆE

Gru­pa od de­se­tak aka­dem­skih sli­ka­ra i va­ja­ra, kao i stu­de­na­ta Fa­kul­te­ta vi­zu­el­nih umjet­no­sti, tada je na grad­skom tr­gu is­pred Spo­me­ni­ka pa­lim bor­ci­ma u cen­tru Bi­je­log Po­lja, iz­ra­dila skulp­tu­re od sni­je­ga.

Koje su se istakle svojom originalnošću.

JANUAR 2017. GODINE ZMAJ IZ ĐALOVIĆA PEĆINE, JANUAR 2023. LIČI NA JESEN, PROLEĆE

Pozitivno iznenađeni građani tada nisu krili ponos što je ovako jedinstvena skulptura krasila one ledene dane u Bijelom Polju, kada je u januaru visina snijega dostizala i jedan metar.

Izrada skulpture je trajala nedjelju dana. A sama skulptura je pokazala koliko Bjelopoljci imaju talenta i kreativnosti, pa je za trenutak svojom originalnošću “Zmaj” odjeknuo na raznim portalima širom Balkana i Evrope.