Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

U SKLADU SA MJERAMA NKT ODRŽANA RASPRAVA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

U skladu sa mjerama NKT održana je Javna rasprava za Lokalni akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti na teritoriji opštine Bijelo Polje (2020-2024).

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020), posebno članovima 167 i 168, ovaj dokumenat bio je 15 dana na javnoj raspravi tj. objavljen na sajtu Opštine kako bi se obezbijedio pristup javnosti informacijama o aktivnostima koje se planiraju i dat prostor za učešće lokalnog stanovništva u odlučivanju.

Javnim objavljivanjem lokalnog plana i organizovanje današnje Javne rasprave data je mogućnost građanima/kama, pravnim i fizičkim licima, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim subjektima da daju komentare i prijedloge za eventualne dopune ili izmjene.

U ime nadležnog Sekretarijata obratio se Miloš Kljajević koji je dao osnovne informacije o strateškom opredjeljenju opštine vezano za ovu temu i izradi ovog strateškog dokumenta, koji predstavlja već treći po redu lokalni plan koji za cilj ima unapređenje rodne ravnopravnosti.

Detalje o samom procesu i sadržini dokumenta dala je Aleksandra Gligorović, eksterna konsultanktinja angažovana da podrži izradu Lokalnog plana, dok je informacije o dosadašnjim aktivnostima i planovima Opštine u oblasti rodne ravnopravnosti dala Almasa Rizvanović u ime Kancelarije za rodnu ravnopravnost.

Lokalni plan obuvata pojmovnik, analizu pravnog i institucionalnog okvira i analizu stanja, te ciljeve i aktivnosti predložene u sklopu 7 prioritetnih oblasti koje su definisane u skladu sa nacionalnim prioritetima (obrazovanje, zdravlje, ekonomija, sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, politika i odlučivanje, mediji, kultura i sport).

Javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici/e Radne grupe koja je kreirala plan, te zainteresovani predstavnici/e organizacija civilnog društva i medija.

Nadležni organ lokalne samouprave razmotriće sve prispjele komentare, predloge i sugestije, nakon čega će Prijedlog lokalnog akcionog plana biti predložen na usvajanje lokalnom parlamentu.