Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: RADOMIR ZEJAK PRIZNATI NAUČNI RADNIK IZ OBLASTI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

Dr Radomir Zejak, rođen je 11. januara 1962. godine u Baricama – Bijelo Polje, od oca Miloša i majke Granice, rođene Nišavić.
Gimnaziju je završio u Bijelom Polju 1981, a nakon toga je proveo godinu dana u JNA.
Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Veljko Vlahović” u Titogradu 1987. godine. 1993. godine, magistrirao je na Odsjeku za Betonske konstrukcije Građevinskog fakulteta u Beogradu. Doktorirao je 2003. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Betonske Konstrukcije.
Od 1988. do 2003. godine radio je kao asistent, a od 2003. godine do danas radi kao nastavnik na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U zvanje docenta izabran je 2003., u zvanje vanrednog profesora 2008., a u zvanje redovnog profesora 2014. godine. Od 2004. do 2010. bio je prodekan za nastavu na Građevinskom fakultetu u Podgorici.
Pored držanja nastave iz predmeta Građevinski materijali i Tehnologija betona, na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama, na Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, učestvovao je u radu na postdiplomskim studijama, u odbrani magistarskih radova na Metalurško–Tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Pored rada na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, od 1997. godine je držao nastavu iz predmeta Otpornost materijala na odsjeku za građevinarstvo Visoke poslovno – tehničke škole u Užicu, Republika Srbija. Tokom rada na Građevinskom fakultetu u Podgorici bio je angažovan i na sljedećim poslovima: član Skupštine (kasnije Senata) Univerziteta Crne Gore u periodu 1991 -1993. god; šef Laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija, od decembra 2004. god; koordinator uvođenja evropskog sistema prenosa bodova (ECTS) na GF-u 2003-2004. god; lokalni koordinator za međunarodnu saradnju u okviru CEEPUS mreže u periodu 2004–2009. godine. U toku svoje profesionalne karijere, aktivno je sarađivao sa mnogobrojnim privrednim organizacijama u Crnoj Gori. Bio je član više naučnih i organizacionih odbora naučno–stručnih skupova iz oblasti Tehnologije betona i Građevinskih materijala i konstrukcija. Bio je recezent nekoliko publikacija iz oblasti Građevinskih materijala, kao i recezent nekoliko naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima.
Profesor Zejak je poznati i priznati naučni radnik u zemlji i inostranstvu iz oblasti Građevinskih materijala i konstrukcija, a posebno na polju Tehnologije betona i ispitivanja materijala. U okviru svoje naučno–istraživačke djelatnosti radio je na velikom broju naučnih projekata, ima više od 90 naučnih radova publikovanih u domaćim i inostranim časopisima i izlaganih na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je i/ili rukovodio u više od 100 stručnih radova. U okviru studijskih boravaka ili kao istraživač na projektima boravio je na nekoliko inostranih univerziteta i instituta među kojima su: TU Wien, Institut fur Stahlbetonbau; La Sapienza, Roma; University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia; Tsinghua University, Beijing.
Dobitnik je priznanja Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera (JDGK) za najbolje naučno ostvarenje u oblasti građevinskog konstrukterstva, 2003. godine, za doktorsku disertaciju “Prilog analizi vitkih armiranobetonskih elemenata sa kosim savijanjem” u SRJ.
Oženjen je, ima suprugu Gordanu i kćerke Hristinu i Simonidu.