Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: JELENA JOVETIĆ, JEDAN OD NAJREFERENTNIJIH STRUČNJAKA U ZEMLJI U OBLASTI POLITIKE JAVNIH NABAVKI

Jelena Jovetić, rođena Vojinović, rođena je 17. juna 1985. godine u Bijelom Polju, gdje je i završila osnovnu školu kao nosilac diplome Luča, kao i gimnaziju.
Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9,7. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Međunarodna ekonomija” odbranila je magistarsku tezu “Savremeni koncept upravljanja spoljnjim javnim dugom”.
Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu finansija, 03. decembra 2007. godine, kao stažista u okviru Internship programa za najbolje studente Univerziteta Crne Gore u Vladi Crne Gore, u organizaciji Vlade Crne Gore, Univerziteta Crne Gore i Centra za demokratsku tranziciju. Nakon čega je obavljala poslove samostalnog savjetnika i načelnika Direkcije za unaprjeđenje poslovnog ambijenta do imenovanja za V. D. generalnog direktora Direktorata za politiku javnih nabavki, marta 2019. godine.
Od septembra 2018. godine član je Upravnog odbora Fonda za za zdravstveno osiguranje Crne Gore, član Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita Crne Gore, kao i član Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.
Član je Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, pregovaračko poglavlje 20 – preduzetništvo i industrijska politika, kao i pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke. Evaluator je i verifikator Regionalnog Savjeta BFC SEE mreže (Business Friendly Certficate South East Europe), koja predstavlja regionalnu platformu javnog, privatnog i civilnog sektora, za unapređenje konkurentnosti i ekonomskog razvoja u zemljama Jugoistočne Evrope
Tokom svog radnog anganžmana u Ministarstvu finansija koordinirala je i učestvovala u okviru različitih reformskih aktivnosti kreiranja povoljne poslovne klime. Istovremeno, vodila saradnju sa kreditnim rejting agencijama i pratila ocjenu kreditnog rejtinga Crne Gore. Dodatno, pratila je tržište lizinga u Crnoj Gori, učestvovala u aktivnostima evropskih integracija, kao i međunarodne saradnje. Koordinator je izrade Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao i učesnik u izradi drugih sistemskih propisa prvenstveno u dijelu politike javnih nabavki i finansijskog sistema.
Učestvovala je u reformama unaprjeđenja poslovnog ambijenta i efikasnosti javnog sektora, a posebno u dijelu: registracije preduzeća, registracije nepokretnosti i izdavanja građevinskih dozvola. Istovremeno, radila na uvođenju i kasnije primjeni Regulatory Impact Assessment (analize efekata propisa). U sprovođenju reformskih aktivnosti sarađivala je sa međunarodnim organizacijama, kao što su: Svjetska banka, USAID, UNDP, SIGMA.
Učestvovala je na više stručnih konferencija i studijskih programa na temu strukturnih reformi, finansijskog sistema, unaprjeđenja poslovne klime, makroekonomske politike, ekonomskog razvoja i privatno-javnog partnerstva u Austriji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Danskoj, Sloveniji, Gruziji, Kini.
Autor je više radova objavljenih u domaćim časopisima.
Govori engleski jezik.
Udata, majka Lucije i Damjana.