Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT U CRNOJ GORI SA 330 “PALE” NA 110 EURA

NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT U CRNOJ GORI SA 330 “PALE” NA 110 EURA

Specijalizanti iz raznih krajeva naše države koji edukaciju obavljaju u Kliničkom centru Crne Gore požalili su se Portalu RTCG da im je naknada za odvojeni život smanjena sa 330 eura na 110 eura. Te da im je time nanijeta šteta. Sa druge strane, iz Ministarstva zdravlja navode da je ovo pitanje regulisano Uredbom o naknadi troškova zarada o javnom sektoru. I da je naknada od 330 eura predviđena samo za one koji specijaliziraju van naše zemlje, jer su im, ocjenjuju. I troškovi za život veći.

To što je naknada ostala ista za one koji specijaliziraju van Crne Gore. Dok je ljekarima koji ovaj vid edukacije obavljaju u KCCG ona znatno manja. Zasmetalo je i specijalizantu radiologije dr Bejtu Šahmanoviću koji je za Portal RTCG rekao da je novi Granski kolektivni ugovor nanio štetu i to “vitalnom dijelu zdravstvenog sistema, najmlađim ljekarima”.

Šahmanović ocjenjuje da je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić “u želji da ispravi „nepravdu“. U zdravstvenom sistemu, uveo „selektivnu pravdu“ u zdravstvu”.

“Žaleći za tim što je Skupština Crne Gore ljekarima povećala plate na osnovu Zakona o zaradama u javnom sektoru, u saradnji sa reprezentativnim „sindikatima“. Bez bilo kakve konsultacije sa Ljekarskom komorom i Sindikatom doktora, Šćekić je potpisao Granski kolektivni ugovor o zdravstvu. U prethodnom GKU koji je takođe imao nedostataka, u članu 30 je pisalo da je poslodavac dužan da zaposlenom obezbijedi naknadu za odvojeni život od porodice u visini od 3. 7 obračunskih vrijednosti koeficijenta, koja iznosi 330 eura. Zaposlenom koji je upućen u drugo mjesto radi stručnog usavršavanja. Da živi odvojeno od porodice i da je mjesto stručnog usavršavanja ili rada udaljeno od mjesta stanovanja preko 60 kilometara”. Kazao je Šahmanović.

Pojašnjava da je novim GKU taj član promijenjen i glasi: ,,Poslodavac je dužan da obezbijedi naknadu troškova za odvojeni život od porodice u visini od 3. 7 obračunskih vrijednosti koeficijenta zaposlenom. Koji je upućen van Crne Gore radi stručnog usavršavanja i koji živi odvojeno od porodice van Crne Gore.

“Zaposlenom koji je upućen na stručno usavršavanje i rad u drugo mjesto u Crnoj Gori. Poslodavac je dužan da obezbijedi naknadu troškova za odvojeni život od porodice u skladu sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na naknadu troškova zaposlenih u javnom sektoru. Žao nam je što niko nije konsultovan od mlađih ljekara prilikom potpisivanja novog GKU. Što je sve odrađeno „ispod žita“. Način na koji je predstavljeno u javnosti potpisivanje tog ugovora djelovalo je optimistično, sve dok ga nijesmo pročitali malo bolje”. Ispričao je naš sagovornik.

Ljekari se, kaže on, pitaju da li je to jeftiniji život u Podgorici od nekog drugog drugog grada u okruženju.

“Većina specijalizanata su porodični ljudi, koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Koji moraju iznajmiti stan tokom trajanja specijalizacije u KCCG. A i sami ste svjedoci kolika je cijena iznajmljivanja smještaja. Na ovaj način se demotivišu mladi ljekari koji su na početku karijere i šalje loša poruka budućim ljekarima”. Razočaran je Šahmanović.

Kaže da su nezadovoljni ljekari, njih više od 100, na koje je ovakva odluka uticala, uputili dopis Ministarstvu zdravlja u januaru. Ali da je odgovor bio kratak te da u njemu nijesu prepoznali želju da nadležni riješe ovo pitanje.

“Nakon našeg kratkog radovanja što nam je povećana plata, specijalizantima je smanjena naknada za odvojeni život, izabranim ljekarima ukinuta kapitacija, specijalistima smanjena naknada za noćno dežurstvo. A u javnosti poslata poruka da su konačno ljekari zadovoljni visinom plate. A u suštini je plata koju dobijamo ostala djelimično ista”. Istakao je Šahmanović.

U narednom periodu će, kako ističe, uz konsultacije sa kolegama iz Ljekarske komore kao i Sindikata doktora medicine Crne Gore odlučiti koje poteze da naprave.

“Vjerovatno će biti radikalniji, jer je u pripremi i novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim Ministarstvo zdravlja želi da privatizuje javno zdravstvo. I otjera najbolje ljekare iz javnih zdravstvenih ustanova”. Zaključuje Šahmanović.

Iz resora kojim rukovodi Dragoslav Šćekić ističu član 30 GKU i stav 2 kojim je propisano da je zaposlenom, koji je upućen u drugi grad na stručno usavršavanje i rad. Poslodavac dužan da obezbijedi naknadu troškova za odvojeni život od porodice u skladu sa propisima kojim se uređuje ostvarivanje prava na naknadu troškova zaposlenih u javnom sektoru.

“Dakle, ova odredba u stavu 1 propisuje da zaposleni koji je upućen van Crne Gore radi stručnog usavršavanja i živi odvojeno od svoje porodice. Ima pravo na naknadu troškova za odvojeni život u iznosu od 333 eura. Što je sasvim opravdano budući da se upućuje u inostranstvo pa su sasmim tim i njegovi troškovi za odvojeni život mnogo veći”. Konstatuju oni.

Što se tiče ljekara koji specijalizaciju obavljaju u svojoj zemlji, na njih se odnosi stav 2 ove odredbe, “koja upućuje na propise kojim se uređuje ostvarivanje prava na naknadu troškova zaposlenih u javnom sektoru”.

“Ističemo da je to pravo uređeno članom 26 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru. Koji propisuje da zaposlenom koji je, po nalogu rukovodioca, raspoređen da radi van mjesta prebivališta i odvojen je od svoje porodice. Pripada mjesečna naknada za odvojeni život od porodice u visini od 110 eura. Dok je stavom 3 propisano da zaposleni ima pravo i na troškove prevoza radi posjete užoj porodici od koje živi odvojeno. U visini troškova prevoza javnim prevozom za četiri putovanja mjesečno”. Pojašnjeno je iz Ministarstva zdravlja.

Specijalizante u Crnoj Gori podržali su iz Sindikata doktora medicine. Njihova predsjednica dr Milena Popović Samardžić za naš Portal apeluje da treba da im se vrati nekadašnji iznos od 330 eura.

“Vjerujemo da se u razgovoru sa Ministarstvom finansija može naći kompromisno rješenje za ljekare koji su na usavršavanju van mjesta stanovanja. Napominjemo da su zbog specijalističkog usavršavanja ljekari prinuđeni na odvajanje od porodice i podstanarski život na period od dvije ili tri godine najčešće u Podgorici”. Kaže Popović Samardžić.

Svjedoci smo, ističe, drastičnog rasta cijena zakupa nekretnina.

“Iznos od 330 eura za odvojeni život nije se mijenjao duže od jedne decenije uprkos drastičnom rastu troškova. Umjesto da se ova naknada usklađuje sa porastom životnih troškova koji se ljekarima nameće tokom specijalističkog usavršavanja. Koje obično zahtijeva napuštanje mjesta stanovanja, ista se smanjuje”. Konstatuje Popović Samardžić.

Izvor: RTCG